top header


Fundamentele doctrine


Goddelijke regering


Leiderschap


Discipelschap


Gemeenteleven


Financien


Levenslessen

Share to Facebook 
Vrouwen in leiderschap
Geschreven door Irene Maat   
Maandag 10 November 2008 15:38
Inhoud van de studie:
Wat bedoelt Paulus met het zwijgen van de vrouw in de gemeente?  Zijn er vrouwelijke apostelen in de bijbel?
Welke autoriteit is aan de vrouw gegeven? Wat is haar plaats in het gezin en in de gemeente?

Introductie

Het onderwerp van de vrouw in leiderschap is een zeer omstreden zaak omdat tot op heden in veel kerken en kringen er onzekerheid bestaat over de plaats van de vrouw in leiderschap. Het is interessant om de bijbel te bestuderen en na te gaan wat er zoal precies staat. Dit kan enkel met zekerheid gedaan worden als we de grondtekst gaan bestuderen en tevens de culturele achtergronden van de Bijbelse tijd.

Men kan niet ontkennen dat de Bijbel geschreven is in een ver verleden waar verschillende culturele waarden bestonden. Men kan de Bijbelse tekst niet verstaan zonder een studie te maken van de specifieke omstandigheden van die tijd.


Wat bedoelt Paulus met het zwijgen van de vrouw in de gemeente?

Op het eerste zicht lijkt het dat Paulus niet voor de vrouw in leiderschap is. Maar is dit waar? Waarom zegt Paulus in 1 Corinthe 14: 24 dat vrouwen in de gemeente behoren te zwijgen omdat zij in de gemeente niet mogen spreken?

Deze tekst van Paulus heeft te maken met de cultuur van die tijd. In de tijd van de Bijbel zaten de mannen gescheiden van de vrouwen. De mannen zaten vooraan en de vrouwen achterin. De prediker sprak zonder microfoon en het was niet altijd gemakkelijk om hem goed te verstaan. De vrouwen riepen soms naar hun mannen om te vragen wat er gezegd werd. Dat was de reden waardoor er verstoring kwam in de openbare eredienst. Het heeft dus niets te maken met feit of een vrouw in bediening mocht functioneren of niet of met de vraag of een vrouw wel of niet in de gemeente mag spreken.

Paulus zegt in Galaten 3: 28 “In Christus is noch man noch vrouw”. We zijn allen één in Christus Jezus, of we nu man of vrouw zijn. Wij zijn allen dezelfde in Gods ogen.

Dan verder in 1 Timoteus 2: 11-12 stelt hij “Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden”

Laten de vrouwen zwijgen, ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag oefent over de man.

Opnieuw spreekt Paulus hier vanuit de culturele achtergrond van zijn tijd. Dit wordt duidelijk wanneer we bij voorbeeld kijken naar Handelingen 2: 17 en 18 waar God belooft zijn Geest uit te storten op alle vlees. Er wordt daar gesproken over de zonen en dochters die zullen profeteren. De Geest van God zal uitgestort worden op de dienstmaagden en ze zullen profeteren.

Profeteren betekent voorspellen, onder inspiratie spreken, het kan ook betekenen het profetisch ambt bekleden.

Vrouwen in leiderschap in het Oude Testament

Alhoewel vrouwen geen plaats van waarde bekleedden in de Joodse cultuur, toch vinden we in de Bijbel verschillende voorbeelden waar vrouwen een vooraanstaande rol van leiderschap bekleden.

We kennen allemaal het verhaal van Mirjam, de profetes, die God samen met Aaron zond om met Mozes het volk van Israel te leiden. Zij nam de leiding na de overwinning en leidde de vrouwen in zang en dans voor de Heer. Lees Exodus 15: 20. Debora, nog een profetes, werd een nationale leider en erkend als Richteres over de natie met dezelfde autoriteit als Samuel, de richter. Zie Richteren 4: 4 en 5: 7.

Jael is een vrouw die een belangrijke rol speelde in het doden van de vijand. We vinden dat verhaal in Richteren 4: 9. Andere vrouwen zoals Hulda, de profetes, gaf raad aan een delegatie van Josia die kwam vragen wat er moest gebeuren met het boek van de wet. Abigael overtuigde David Nabal niet te doden. Zie 2 Koningen 22: 14-20 en 1 Samuel 25.

Later in deze studie, zal ik ook Spreuken 31 aanhalen waar vrouwen een belangrijke rol bekleden in het vervullen van huishoudelijke zaken.

Zijn er vrouwelijke apostelen in de Bijbel?

Een paar jaar geleden, terwijl ik het onderwerp bestudeerde, ontdekte ik dat het Nieuwe Testament een vrouwelijke apostel noemt onder de vooraanstaande apostelen van die tijd. We vinden haar naam in Romeinen 16: 7. “Junia”. Junia was een gewone Latijnse vrouwelijke naam; ze was een Christelijke vrouw die in Rome woonde. Andronikus en Junia worden samen vermeld in de lijst van apostelen. Misschien waren ze man en vrouw of broer en zus. In vroege geschriften staat er dat Junia een vrouwelijke apostel was. Leiders zoals Origenes en Jerome schrijven over Junia als vrouw, waardig om apostel genoemd te worden. De Rooms Katholieke Kerk, die de traditie van mensen boven de Schrift plaatste, besloot in verschillende concilies dat enkel mannen priesters konden worden en middeleeuwse schrijvers veranderden de naam Junia in Junias, de toevoeging van de s was bedoeld om het geslacht van Junia te verbergen.

Waarom vinden we geen veelvoud van vrouwelijke apostelen in de Bijbel?
Vrouwen dienden Jezus, ze volgden Hem maar Jezus koos geen van de vrouwen als een van de twaalf discipelen. Opnieuw moet dit begrepen worden in de cultuur van de tijd, waar vrouwen niet waardig geacht werden om een titel of wettelijk recht te hebben. Flavian Josephus een historicus in de tijd van Jezus commentarieerde dat de Joodse overheid de vrouwen uitgesloten hadden als wettelijke getuigen. “Alhoewel de vrouw onderworpen is aan de geboden, is zij gediskwalificeerd om getuigenis af te leggen.” Zie de Joodse Talmud.

Jezus diskwalificeert nooit vrouwen maar sprak tot de Samaritaanse vrouw in Johannes 4: 27. De discipelen verwonderden zich hierover. Jezus bevestigde dat een vrouw een dochter van Abraham was. Zie Lukas 13; 10-17; Lukas 7: 35-50 en Matteüs 5: 28. Hij genas de bloedvloeiende vrouw in Markus 5: 25 en sommige vrouwen waren deel van de vriendenkring van Jezus. Lees Lukas 8: 1-3.

Welke autoriteit is aan de vrouw gegeven?

1 Timoteus 2: 12 ….. ik sta niet toe dat  een vrouw gezag oefent over de man…

Het Griekse woord dat hier voor gezag staat is authenteo. Het komt van twee woorden, autos, welk betekent zelf en hentea, wat betekent werking. Het woord betekent domineren, eigen handig, aangematigde autoriteit. Men oefent autoriteit uit vanuit zichzelf.  God wil niet dat een vrouw autonoom handelt en zo heerschappij uitoefent.
God werkt nooit vanuit dit principe maar vanuit exousia. Dat woord betekent gegeven autoriteit, gedelegeerde autoriteit.

Een vrouw mag dus niet eigenhandig functioneren. Ze mag echter wel onder exousia functioneren, dat is van God gegeven, gedelegeerde autoriteit. Men heeft trouwens slechts Goddelijke autoriteit wanneer men onder autoriteit staat.

Trouwens voor mannen geldt dezelfde regel. Hij kan slechts functioneren wanneer hij in gedelegeerde autoriteit staat. Satan roofde autoriteit, Jezus ontving autoriteit van Vader en geeft diezelfde autoriteit door aan Zijn discipelen en via hen ook aan ons vandaag, mannen en vrouwen. Dat is de enige Goddelijke autoriteit in het Koninkrijk van God die beschermt en niet bedreigt. In God is er geen andere autoriteitsuitoefening mogelijk.

Vrouwen en hun plaats in het gezin en in de gemeente

De vrouw is vaak onderdrukt of in een bepaalde hoek geduwd. Men ziet of een zeer dominerende vrouw, die dwangmatig haar wil oplegt of een zwijgzame, volgzame vrouw die niet tot haar doel komt.

Er zijn veel misverstanden over dit onderwerp, verkeerde interpretaties en zelfs theorieën uitgewerkt over de perfecte vrouw.

Wat zegt de bijbel en in welke context spreekt de bijbel?

Er moet een verschil gemaakt worden tussen de vrouw in het gezin en de vrouw in bediening.

1. het gezin
Gods scheppingsplan wordt beschreven in Genesis 1: 26-28. God schiep man en vrouw naar Zijn beeld en gelijkenis opdat zij beiden heerschappij zouden voeren.

De opdracht:    vruchtbaar zijn
        Vermenigvuldigen
        Heerschappij voeren

Genesis 2: 18    God maakte een helper vergelijkbaar aan de man. De vrouw werd geschapen voor de man. Zie ook 1 Corinthe 11: 8-9 en 1 Timoteus 2: 13.
De bedoeling van God was om een hulp te maken op hetzelfde niveau van de man. Een hulp die tegenover hem stond, niet onder hem.

In het huwelijk worden er functionele verschillen toegepast. De Bijbel zegt in Efeze 5:22 dat de vrouw onderdanig moet zijn aan de man. De man is het hoofd evenals Christus het hoofd is van de gemeente.

Efeze 5: 24    de gemeente is onderworpen aan Christus
        De vrouw is onderworpen aan de man in alles

De sleutel staat in verzen 25-27: mannen hebt uw vrouw lief, zoals zij hun eigen lichaam liefhebben.

Liefhebben betekent voeden en koesteren. In de verhouding van Christus tot de gemeente is er geen probleem met onderwerping! Dat is de vergelijking die Paulus maakt. We moeten kijken naar Christus opdat men de ware betekenis van onderwerping begrijpt. Het probleem ontstaat als men geen inzicht heeft hoe men zich aan Christus onderwerpt en dat heeft te maken met een verkeerd religieus Godsbeeld. God is geen dictator, dus ook niet de man!

Onderwerping is niet uit angst maar uit liefde en overtuiging, niet gedwongen maar uit vrije wil. Gods karakter is omschreven in Zijn wijsheid die gewillig is zich te onderwerpen. Jakobus 3: 17.

De man die als hoofd wordt beschouwd van zijn gezin heeft de opdracht te beschermen en niet te dicteren, zo ook Christus die het Hoofd is om Zijn gemeente te leiden zonder enige dwang.

Het is Salomo die schrijft over de vrouw in Spreuken en hij geeft een aantal belangrijke onderwijzingen over haar functie in het gezin:

Spreuken 14: 1     elke wijze vrouw bouwt haar huis

Spreuken 31: 10-31    de ijverige vrouw. Haar man vertrouwt haar. Ze doet goed. Ze is een vrouw die de Here vreest. Ze heeft vrijheid om te handelen. Sterkte, eer, wijsheid en vriendelijkheid worden haar toegekend. Zint zij op een akker, ze verwerft deze. Ze heeft volledige ruimte om zaken te doen, zelfs om gronden te kopen zonder hem.

Spreuken 12: 4    een degelijke vrouw is de kroon van haar man.
Spreuken 19: 14    een verstandige vrouw is van de Heer


Jeremia 31: 22    de Heer schept een nieuw ding op aarde “een vrouw zal de man omvangen”. Het woord omvangen betekent zelfs voorbij steken.

1 Petrus 3: 1-6     spreekt over onderwerping, goed gedrag, en geen zorg voor uiterlijkheden. Petrus spreekt ook in dit verband over Sarah als voorbeeld die zich aan Abraham onderwierp. De sleutel is in vers 7: zo ook gij mannen, gaat verstandig om met uw vrouw, geef haar eer, behandel haar als broos vaatwerk. Zij is een mede erfgenaam van de genade, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

Het blijkt dat als je je vrouw niet met respect behandelt dat God je gebeden niet meer verhoort!

2. Bediening

De bediening van de vrouw

In Handelingen 21: 9 vinden we vier dochters die profeteerden. Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw in Joh 4: 29. Zij wordt een boodschapper van het goede nieuws.

Er worden in de Bijbel verschillende vrouwen genoemd die of een eindverantwoordelijke leiding hadden, of zeer invloedrijk waren:

Koningin Esther, redde haar volk, zeer invloedrijk
Lydia, het eerste contact in Europa, belangrijk voor Paulus om Europa binnen te komen.
2 Johannes: aan de uitverkoren vrouw. Hij schrijft haar een brief en waarschuwt haar voor bedriegers die zullen komen. Zij mag hen niet ontvangen in haar huis. Zij was dus verantwoordelijk voor een groep christenen.

Zoals reeds eerder aangehaald was daar Debora en Mirjam maar er is ook Ruth, die een voorbeeld is in verbond;
Dan hebben we Maria, Martha die Jezus dienden.

De vrouwen waren de eersten die getuigen waren van de opstanding en opdracht kregen om de discipelen te waarschuwen! Matteüs 28: 1-5; 10.

In de kerkgeschiedenis blijkt dat 75% van de zendelingen vrouwen waren. Een zendeling is een gezondene, een apostel.

Men ziet dus dat vrouwen apostel kunnen zijn, of profetes; er zijn veel vrouwen die pastorale zorg dragen (de moeder bediening in de gemeente), onderwijs geven en evangeliseren. De vijfvoudige bediening, onder meer de apostel en profeet zijn de bestuurlijke oudsten. Een bestuurlijke oudste is dus per definitie eindverantwoordelijk, (Engels: ruling elder), gezagdragend. Zij zijn meestal in een team van mannen en vrouwen die zich aan elkaar onderwerpen in de vreze des Heren.

Wanneer een vrouw onder autoriteit staat (exousia) en derhalve autoriteit uitoefent over een werk, staat zij in de juiste goddelijke orde en is er geen enkel probleem. Elke oudste, man of vrouw behoort trouwens in de Nieuw Testamentische kerk onder apostolische autoriteit te staan. Als zodanig is er ook bescherming voor een eindverantwoordelijke voorgangersvrouw.

De vrouw is net zo burger van het rijk in de hemelen en is gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Efeze 2: 6 en 1 Johannes 4: 17.

Conclusie

In het huwelijk is er een functioneel verschil, in bediening is er noch man, noch vrouw, beiden gelijk in Christus.

Graag hoor ik jullie commentaar over deze studie.
Irene Maat

 

 
© 2008 Open Heavens Ministries  | contact | Website by Warenburg Design | D O C S